Brott i nära relation

Möt kvinnorna från ditt dataprojektet

Fler än 30 flickor tvingas gifta sig varje dag. Barnäktenskap innebär ofta att förlora kontrollen över sitt eget liv. Gifta flickor isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir ofta gravida och föder barn när de själva är barn, vilket är förenat med livsfara, både för mamman och för barnet. Komplikationer vid graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år världen över. Barnäktenskap är allra vanligast i Niger och Bangladesh, där tre fjärdedelar av flickorna tvingas gifta sig innan de fyllt 18 år.

De första meddelandena

Vad säger lagen om barnäktenskap? Är barnäktenskap tillåtna eller inte i Sverige? Före lagändringen kunde det göras ett dispens dispens för barn under 18 år att ingå äktenskap, alltså att hane kunde acceptera äktenskap om det fanns särskilda skäl, t. I och tillsammans att man såg över området tillsammans barnäktenskap och tvångsäktenskap, tog man dän alla möjligheter till dispens för avkomma som bor i Sverige eller inneha någon anknytning till Sverige. Finns det andra barnäktenskap som är tillåtna då?

Lämna sidan och dölj ditt besök

Lyssna på programmet här. Hon får höra att hon ska packa högklackade skor, flera par, innan flyget lämnar Sverige. Familjen ska resa utomlands den armé sommaren, och hälsa på släkten inom Mellanöstern. Det är sen sommarkväll när hon sätter sig i planet gällande Arlanda tillsammans med sin familj. Emedan vet hon inte att det armé är starten på en resa därborta hon ska giftas bort mot sin vilja — och bli lämnad inom ett annat land. De första meddelandena — Just den här dagen varenda vi vid hotellpoolen.

Lokala stödvägar

Riskerar du att utöva våld? Våld är aldrig den våldsutsattas fel och våld är mycket vanligare än de majoriteten tror. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från anhörig är en mänsklig rättighet. Kommunen inneha en lagstadgad skyldighet att skydda all brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor samt barn enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen. Du har rätt att erhålla hjälp av kommunen oberoende vilken art av våldsutsatthet du lever med, vilket innebär att oberoende av om ni har gjort en polisanmälan eller ej, eller om våldet är av dylik art att en person kan straffas för det i domstol eller ej, så har du rätt att erhålla stöd och hjälp av socialtjänsten inom din kommun. Stödåtgärder ska anpassas postumt varje enskild persons situation och förutsättningar, och kan innefatta sådant som handledning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk assistans, stöd under rättsprocessen, stöd i kontakten med myndigheter, eller stöd i föräldrarollen. Se till att bibehålla relationen tillsammans dessa personer. Kvinnofridslinjen är en inhemsk stödtelefon dit den som utsatts förut våld kan vända sig för att få stöd och råd från professionella inom området.Leave a comment