Rumsuthyrning

Äktenskap organ i Stockholm nightowl

Av års anslag hava 52 kommuner sökt bidrag om tillhopa 6, kronor 72 öre. Härav hava 1, kronor anvisats, därav till 1 köping 26, kronor och 26 städer med tillsammans 1, kronor, därav Stockholmkronor, Göteborgkronor samt Malmö och Norrköping varderakronor. Av års anslag hava hittills utbetalts till 12 kommunerkronor till understöd för uppförande av bostadshus med tillsammans eldstäder och med beräknad byggnadskostnad av omkring 4, kronor, motsvarande en medelkostnad av 4, kronor per eldstad. Närmare detaljer för bostadsbyggandet med års anslag kunna givetvis ännu icke meddelas. Vidkommande lagstiftningsåtgärder för hyresreglering erinras om, att Hyresregiei sådant avseende utfärdats las: med vissa bestämmelser mot oskälig: rmnala9shdhyresstegring den 25 majgällande till den 1 oktoberlag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. För innehållet i dessa lagar torde en närmare redogörelse här icke erfordras. Allenast torde böra erinras om, att hyresregleringslagstiftningen äger tillämpning i stad, köping och municipalsamhälle, vars mantalsskrivna folkmängd vid års ingång översteg 5, ävensom i annan stad eller köping eller municipalsamhälle, så ock eljest i kommun eller del av kommun, där Konungen förordnat om lagens tillämpning. Å vilka orter, hyresregleringslagen är gällande den 1 decemberframgår av en upprättad förteckning, som torde få fogas som bilaga till statsrådsprotokollet bilaga II. Ytterligare några förhållanden, som haft inverkan på bostadsproduktionen under krigsåren, må här uppmärksammas.

Skatteplikt för hotellverksamhet och campingplatser

Polismyndigheten skall föra register över de hotell- och pensionatrörelser för vilka tillstånd meddelats. I registret skola göras anteckningar försåvitt de beslut polismyndigheten meddelar i fråga om rörelsen. Rikspolisstyrelsen bestämmer i annat hur registret skall föras. Ordning samt säkerhet Hotell- eller pensionatrörelse skall drivas så att den icke föranleder fara för allmän ordning och säkerhet. Maj:ts proposition nr år undersökes av expert person.

Innehållsförteckning

Han bidrar blott tillsammans love. Deg, bostad, automobil samt borrmaskin inneha vi redan själva, samt ideligen likaså avkomma, menar Anne Sophia Hermansen inom ett intervju tillsammans Sydsvenska Dagbladet. Hon hävdar i sin återblick att det ej är kvinnorna det är något felaktigt aktuell.Leave a comment