Modersmålsbaserad alfabetisering i Sverige: Studie i alfabetisering och tvåspråkighet

Dating sverige full tillfredsställelse blyg

Ledning i en politiskt styrd organisation som Folktandvården FTV innebär extra svårigheter. Syftet med denna avhandling var att bidra till bättre förståelse av organisation och ledning av människovårdande organisationer, i synnerhet FTV, och därmed bidra till en långsiktigt hållbar verksamhet med hänsyn till de professionella grupperna. Syftet var också att peka på vissa framtida svårigheter för FTV och möjliga lösningar för dessa. Fyra artiklar ingår i avhandlingen och i en bilaga beskrivs framväxten av svensk offentlig tandvård. Den första artikeln definierar de professionella kliniska grupperna i svensk tandvård; tandläkare och i viss grad tandhygienister. Den andra artikeln granskade den yttre miljön för tandvård i Sverige i form av politiska beslut, dvs. Resultaten var att det kan finnas ett gap mellan de formella målen och de faktiska beteendena från den politiska nivån.

Helsingfors universitet

En centralt tema i avhandlingen är skyddsprincipens omfattning och struktur. I avhandlingen ställs frågan huruvida skyddsprincipen borde utvidgas mot att också gälla skyddet av arbetsplatser för att samtidigt bättre än hittills skydda den enskilda arbetstagaren. Avhandlingen innehåller dessutom en jämförelse av arbetsmarknadsförhållandena inom Tyskland, Sverige och Finland. Målsättningen är att beskriva förhållandena i två förut Finland viktiga konkurrentländer, och presentera vilka förändringar Tyskland och Sverige har genomfört i arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna för att förbättra sin internationella konkurrenskraft.

DSpace Repository

i ramen för det av Europeiska Unionen EU finansierade sjunde ramprogrammet har en samarbetsprojekt mellan 12 partners med skärpa på klinisk kontinuitet genom integrerad behandling genomförts www. Detta för att elaborera och testa interventioner och riktlinjer, såsom ska underlätta patientens resa i vården där värden som trygghet, delaktighet samt att ha kunskaper om sin åkomma och behandling är i fokus. Eu-projektet avslutades En fortsättningansökan har inlämnats inom september homecare 2. Patienterna blir ideligen återinlagda pga. Strukturerad uppföljning via hjärtsviktsprogram rekommenderas, dock visar studier inom Europa att dessa program till stor andel saknas och där program finns brista kontinuiteten i vården och samarbete tillsammans primärvården. Projektets övergripande syfte är att utveckla och implementera en hemsjukvårdsmodell, byggd på gemensamma europeiska kriterier, för patienter med hjärtsvikt. Vidare avses att förklara delaktighet hos patienter med kronisk hjärtsvikt och deras anhöriga.Leave a comment